โครงการฝึกอบรม

โครงการ “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่)
ระหว่างวันที่ ๒๘ พฤษภาคม – ๑ มิถุนายน ๒๕๖๒
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

จัดโดย
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในฐานะหน่วยงานกลางระดับชาติ ทำหน้าที่เป็นหน่วยนโยบายในระบบวิจัยของประเทศ ตามแผนการขับเคลื่อนและปฏิรูประบบวิจัย แบบบูรณาการของประเทศและกรอบยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ ๒๐ ปี มีหน้าที่เป็นหน่วยรวบรวมข้อมูล ศึกษา วิจัยเกี่ยวกับนโยบาย เป้าหมาย ทิศทางยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยในภาพรวม รายประเด็น รายอุตสาหกรรม และรายเทคโนโลยี แนวทางการจัดสรรงบประมาณด้านการวิจัยที่เหมาะสม แนวทางการกำกับดูแลด้านมาตร จริยธรรม การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพนักวิจัยตลอดจนติดตามวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงด้านการวิจัยและเทคโนโลยี การจัดทำดัชนีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งติดตามและประเมินผลการบริหารงานวิจัยของหน่วยงานต่าง ๆ ในการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพนักวิจัยนั้น วช. ได้มีการสร้างวิทยากรวิจัยที่มีความรู้ความสามารถในการถ่ายทอดองค์ความรู้ต่าง ๆ ด้านการวิจัยเพื่อสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ รวมถึงการพัฒนาทักษะส่งเสริมนักวิจัยที่อยู่ในระบบวิจัยให้มีความเป็นมืออาชีพในด้านการวิจัยเพิ่มมากขึ้น

ในการพัฒนานักวิจัยที่ผ่านมายังไม่สามารถเพิ่มนักวิจัยให้มีจำนวนมากอย่างรวดเร็ว อีกทั้งต้องพัฒนาให้นักวิจัยที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นนั้น มีคุณภาพและสามารถนำการวิจัยมาประยุกต์ใช้สู่การใช้ประโยชน์ในระดับประเทศหรือพื้นที่ ดังนั้น ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ วช. จึงได้พัฒนาหลลักสูตรการฝึกอบรม “วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย” (แม่ไก่) โดยจัดทำหลักสูตรเพื่อใช้ในการฝึกอบรมนักวิชาการ นักวิจัย ตลอดจนบุคลากรจากภาคส่วนอื่น ๆ ที่เหมาะสม ซึ่งสรรหาและคัดเลือกโดยมหาวิทยาลัย / หน่วยงานที่ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ วช. ในการเข้าอบรมให้เป็นวิทยาการที่มีความรู้ ความสามารถ และดำเนินการจัดฝึกอบรม เพื่อพัฒนานักวิจัยในโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) ร่วมกับ วช.

รายละเอียดการสมัครเข้ารับการฝึกอบรม

ใบสมัครมีทั้งหมด ๕ หน้า ประกอบด้วย

๑. แบบฟอร์มกรอกข้อมูลผู้สมัคร

๒. หนังสือรับรองการเข้ารับการฝึกอบรม

หลักฐานประกอบการสมัคร

๑. ใบสมัครที่ผู้สมัครกรอกข้อมูลครบถ้วนชัดเจน

๒. รูปถ่ายสี สำหรับติดใบสมัครขนาดไม่เกิน ๒ นิ้ว จำนวน ๑ รูป ถ่ายไว้ไม่เกิน ๑ ปี

คุณสมบัติ และการพิจารณาผู้เข้ารับการฝึกอบรม

๑. วุฒิการศึกษา ปริญญาโท ขึ้นไปหรือเทียบเท่า

๒. อายุ ไม่เกิน ๕๐ ปี ณ ปีที่สมัคร

๓. สัญชาติ ไทย

๔. ประสบการณ์การทำงาน ปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐ หรือเอกชน หรือหน่วยงานท้องถิ่น

๕. ประสบการณ์ด้านการวิจัย มีประสบการณ์ด้านการวิจัย ไม่เกิน ๒ ปี

ไม่เคยเป็นหัวหน้าโครงการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก (ทุนภายนอก หมายถึงทุนสนับสนุนการวิจัยจากหน่วยงานที่ไม่ใช่หน่วยงานต้นสังกัด)

๖. คุณสมบัติเฉพาะด้าน

๖.๑ กรณีเป็นอาจารย์จากสถาบันอุดมศึกษา

ต้องไม่มีตำแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรือสูงกว่า

๖.๒ กรณีเป็นบุคลากรภาครัฐ/สถาบันการศึกษา

ต้องไม่มีตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษหรือเทียบเท่า หรือสูงกว่า

๖.๓ กรณีอื่นๆที่ไม่กำหนด ให้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจคณะทำงานฯของ วช. พิจารณาเป็นรายกรณี

๗. ต้องไม่เป็นนิสิตหรือนักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาโทหรือเอก ในมหาวิทยาลัยที่ดำเนินการจัด

๘. การพิจารณา หน่วยงานเครือข่ายรับสมัครและพิจารณาคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมและประกาศรายชื่อ ผู้เข้ารับการฝึกอบรม

สมัครเข้าร่วมโครงการอบรม (ปิดรับสมัคร) ตรวจสอบรายชื่อ พิมพ์ใบสมัคร