สถาบันวิจัยและพัฒนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ข่าวกิจกรรมของสถาบันวิจัยและพัฒนา

การพัฒนาโครงร่างงานวิจัย การวิพากษ์และอภิปรายให้ข้อเสนอแนะ

อ่านต่อ

“ราชภัฎเชียงใหม่”งานวิจัยเพื่อเศรษฐกิจชุมชนและสิ่งแวดล้อม

อ่านต่อ

อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพครูโรงเรียนตชด.

อ่านต่อ

ประชุมคณะกรรมการสถาบันวิจัยฯ ครั้งที่ 1/2563

อ่านต่อ

แบบฟอร์มจัดเตรียมข้อมูลเพื่อจัดทำ แผนปฏิบัติการงานวิจัยและงานบริการวิชาการ

อ่านต่อ

การพัฒนาโจทย์และเขียนข้อเสนอการวิจัยฯ

อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์แหล่งทุนฯ ทั้งในและต่างประเทศ

ทุนวิจัยบัณฑิตศึกษา ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

อ่านต่อ

ประกาศ สนับสนุนให้ทุนวิจัย เพื่อการควบคุมยาสูบ

อ่านต่อ

ทุนการศึกษา

อ่านต่อ

ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณภายใต้โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยฯ ด้านสัตว์เศรษฐกิจ: จิ้งหรีด

อ่านต่อ
ข่าวการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศ

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 8

อ่านต่อ

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 ปีการศึกษา 2563 Community-led Social Innovation in the Era of Global Changes amidst Covid-19 Crisis นวัตกรรมทางสังคมของชุมชนในยุคของการเปลี่ยนแปลงโลกท่ามกลางวิกฤตโควิด-19

อ่านต่อ

ประชุมวิชาการระดับชาติ ปีการศึกษา 2563

อ่านต่อ

โครงการประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 12

อ่านต่อ
ข่าวอื่นๆ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการเรียนรู้ผ่านเกมส์ (Games Based Learning) วันที่ 26 - 27 พฤศจิกายน 2563 (พฤหัสบดี - ศุกร์) เวลา 09.00-16.30 น.

อ่านต่อ

วารสารวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

อ่านต่อ

โครงการจัดประกวดคลิปวิดีโอ ภายใต้แนวคิด “Go for Real… อยากปังต้องเลิกปลอม” ภายในวันที่ 9 พฤศจิกายน ถึง 14 ธันวาคม 2563 (ส่งผลงานคลิปวีดีโอ)

อ่านต่อ

สมาคมส่งเสริมการวิจัยจัดฝึกอบรม ประจำปี 2563 รอบเดือน พ.ย. - ธ.ค.2563 จำนวน 4 หลักสูตร ทุกหลักสูตรอบรม ณ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) อาคาร วช. 1 ชั้น 1 ห้องประชุม ศาสตราจารย์ ดร.สง่า สรรพศรี ท่านสามารถลงทะเบียนเข้าอบรมได้ทาง Website นี้ได้เลยแล้วไปจ่ายเงินหน้างาน

อ่านต่อ

เชิญชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษาร่วมกิจกรรมการประกวดภาพยนตร์สั้น หัวข้อ“ทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อโลกสีเขียว”

อ่านต่อ

ระบบศูนย์กลางข้อมูลการวิจัยการเกษตรของประเทศ TARR

อ่านต่อ
...
อาจารย์ ดร.บังอรฉัตรรุ่งเรือง

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

ปฏิทินกิจกรรมของผู้อำนวยการ
Facebook สถาบันวิจัยและพัฒนา
บริการของหน่วยงาน
เอกสารคู่มือ
แผนปฏิบัติการ
Web Link