สถาบันวิจัยและพัฒนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

การเขียนบทความวิชาการ/วิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2563

การเขียนบทความวิชาการ/วิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2563

ระหว่างวันที่ 23 - 24 กรกฎาคม พ.ศ.2563

ณ โรงเรียนเสนาธิการทหารบก กรุงเทพมหานคร

บทความที่ผ่านการอบรมครั้งนี้ เช่นเคย จะได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติของสมาคมฯ และบทความที่ได้รับการประเมินคุณภาพในระดับดีมาก จะได้รับโอกาสในการส่งไปลงตีพิมพ์ในวารสารซึ่งดัชนีใน Scopus / ISI ต่อไป (ชำระค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์ของวารสารเพิ่มเติม)

สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ 080-597-2894 หรือ Line ID armsj12345

 

ไฟล์แนบ
Facebook สถาบันวิจัยและพัฒนา