สถาบันวิจัยและพัฒนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ผู้บริหารของสถาบันวิจัยและพัฒนา

อาจารย์ ดร.บังอร ฉัตรรุ่งเรืองอาจารย์ ดร.บังอร ฉัตรรุ่งเรือง
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
โทรศัพท์. 053-88-5951
โทรภายใน 5951

ผอาจารย์อัครสิทธิ์ บุญส่งแท้อาจารย์อัครสิทธิ์ บุญส่งแท้
รองผู้อำนวยการ
โทรศัพท์ 053-88-5950
โทรภายใน 5950

อาจารย์  ดร.รัชพล สัมพุทธานนท์อาจารย์ ดร.รัชพล สัมพุทธานนท์
รองผู้อำนวยการ
โทรศัพท์ 053-88-5950
โทรภายใน 5950

นางสาวนภัสนันท์ ชัยภักดีนางสาวนภัสนันท์ ชัยภักดี
หัวหน้าสำนักงาน
โทรศัพท์ 053-88-5950
โทรภายใน 5950