สถาบันวิจัยและพัฒนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ข่าวกิจกรรมของสถาบันวิจัยและพัฒนา

ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอ

อ่านต่อ

การพัฒนาโครงร่างงานวิจัย การวิพากษ์และอภิปรายให้ข้อเสนอแนะ

อ่านต่อ

“ราชภัฎเชียงใหม่”งานวิจัยเพื่อเศรษฐกิจชุมชนและสิ่งแวดล้อม

อ่านต่อ

อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพครูโรงเรียนตชด.

อ่านต่อ

ประชุมคณะกรรมการสถาบันวิจัยฯ ครั้งที่ 1/2563

อ่านต่อ

แบบฟอร์มจัดเตรียมข้อมูลเพื่อจัดทำ แผนปฏิบัติการงานวิจัยและงานบริการวิชาการ

อ่านต่อ
ข่าวอบรมของสถาบันวิจัยและพัฒนา
...

การพัฒนาข้อเสนอโครงการเพื่อขอทุนภายใต้คลินิกเทคโนโลยี

อ่านต่อ
...

หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ทางสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์แหล่งทุนฯ ทั้งในและต่างประเทศ

ประกาศรับข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2564

อ่านต่อ

ทุนัฒนาและสนับสนุนเส้นทางอาชีพนักวิจัยและนวัตกรรม และการสนับสนุนการวิจัยเชิงวิชาการ ประจำปี 2564 ส่งข้อเสนอผ่านระบบ nriis ภายในวันที่ 18 ธ.ค. 2563

อ่านต่อ

แบบฟอร์มเสนอโครงการวิจัย Fundamental Fund

อ่านต่อ

กองทุนวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ภายในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

อ่านต่อ
ข่าวการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศ

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 11 วันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564

อ่านต่อ

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วันที่ 8 - 9 กรกฎาคม 2564

อ่านต่อ

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2564 วันที่ 7 มกราคม 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

อ่านต่อ

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 8

อ่านต่อ
ข่าวอื่นๆ

RunForMaesin 2021 วิ่งวันอาทิตย์ที่ 24 ม.ค.64 ขยายเวลารับสมัครถึง 20 ธ.ค.63 นี้เท่านั้น

อ่านต่อ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการเรียนรู้ผ่านเกมส์ (Games Based Learning) วันที่ 26 - 27 พฤศจิกายน 2563 (พฤหัสบดี - ศุกร์) เวลา 09.00-16.30 น.

อ่านต่อ

วารสารวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

อ่านต่อ

โครงการจัดประกวดคลิปวิดีโอ ภายใต้แนวคิด “Go for Real… อยากปังต้องเลิกปลอม” ภายในวันที่ 9 พฤศจิกายน ถึง 14 ธันวาคม 2563 (ส่งผลงานคลิปวีดีโอ)

อ่านต่อ

สมาคมส่งเสริมการวิจัยจัดฝึกอบรม ประจำปี 2563 รอบเดือน พ.ย. - ธ.ค.2563 จำนวน 4 หลักสูตร ทุกหลักสูตรอบรม ณ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) อาคาร วช. 1 ชั้น 1 ห้องประชุม ศาสตราจารย์ ดร.สง่า สรรพศรี ท่านสามารถลงทะเบียนเข้าอบรมได้ทาง Website นี้ได้เลยแล้วไปจ่ายเงินหน้างาน

อ่านต่อ

เชิญชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษาร่วมกิจกรรมการประกวดภาพยนตร์สั้น หัวข้อ“ทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อโลกสีเขียว”

อ่านต่อ
...
อาจารย์ ดร.บังอรฉัตรรุ่งเรือง

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

ปฏิทินกิจกรรมของผู้อำนวยการ
Facebook สถาบันวิจัยและพัฒนา
บริการของหน่วยงาน
เอกสารคู่มือ
แผนปฏิบัติการ
Web Link