สถาบันวิจัยและพัฒนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ข่าวกิจกรรมของสถาบันวิจัยและพัฒนา

การพัฒนาโครงร่างงานวิจัย การวิพากษ์และอภิปรายให้ข้อเสนอแนะ

อ่านต่อ

“ราชภัฎเชียงใหม่”งานวิจัยเพื่อเศรษฐกิจชุมชนและสิ่งแวดล้อม

อ่านต่อ

อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพครูโรงเรียนตชด.

อ่านต่อ

ประชุมคณะกรรมการสถาบันวิจัยฯ ครั้งที่ 1/2563

อ่านต่อ

แบบฟอร์มจัดเตรียมข้อมูลเพื่อจัดทำ แผนปฏิบัติการงานวิจัยและงานบริการวิชาการ

อ่านต่อ

การพัฒนาโจทย์และเขียนข้อเสนอการวิจัยฯ

อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์แหล่งทุนฯ ทั้งในและต่างประเทศ

แบบฟอร์มเสนอโครงการวิจัย Fundamental Fund

อ่านต่อ

กองทุนวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ภายในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

อ่านต่อ

ทุนวิจัยบัณฑิตศึกษา ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

อ่านต่อ

ประกาศ สนับสนุนให้ทุนวิจัย เพื่อการควบคุมยาสูบ

อ่านต่อ
ข่าวการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศ

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 8

อ่านต่อ

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 ปีการศึกษา 2563 Community-led Social Innovation in the Era of Global Changes amidst Covid-19 Crisis นวัตกรรมทางสังคมของชุมชนในยุคของการเปลี่ยนแปลงโลกท่ามกลางวิกฤตโควิด-19

อ่านต่อ

ประชุมวิชาการระดับชาติ ปีการศึกษา 2563

อ่านต่อ

โครงการประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 12

อ่านต่อ
ข่าวอื่นๆ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการเรียนรู้ผ่านเกมส์ (Games Based Learning) วันที่ 26 - 27 พฤศจิกายน 2563 (พฤหัสบดี - ศุกร์) เวลา 09.00-16.30 น.

อ่านต่อ

วารสารวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

อ่านต่อ

โครงการจัดประกวดคลิปวิดีโอ ภายใต้แนวคิด “Go for Real… อยากปังต้องเลิกปลอม” ภายในวันที่ 9 พฤศจิกายน ถึง 14 ธันวาคม 2563 (ส่งผลงานคลิปวีดีโอ)

อ่านต่อ

สมาคมส่งเสริมการวิจัยจัดฝึกอบรม ประจำปี 2563 รอบเดือน พ.ย. - ธ.ค.2563 จำนวน 4 หลักสูตร ทุกหลักสูตรอบรม ณ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) อาคาร วช. 1 ชั้น 1 ห้องประชุม ศาสตราจารย์ ดร.สง่า สรรพศรี ท่านสามารถลงทะเบียนเข้าอบรมได้ทาง Website นี้ได้เลยแล้วไปจ่ายเงินหน้างาน

อ่านต่อ

เชิญชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษาร่วมกิจกรรมการประกวดภาพยนตร์สั้น หัวข้อ“ทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อโลกสีเขียว”

อ่านต่อ

ระบบศูนย์กลางข้อมูลการวิจัยการเกษตรของประเทศ TARR

อ่านต่อ
...
อาจารย์ ดร.บังอรฉัตรรุ่งเรือง

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

ปฏิทินกิจกรรมของผู้อำนวยการ
Facebook สถาบันวิจัยและพัฒนา
บริการของหน่วยงาน
เอกสารคู่มือ
แผนปฏิบัติการ
Web Link