หน้าแรก รายละเอียดข่าว

ทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้นระหว่างไทย-จีน (NRCT-CASS) ประจำปี 2561

00
1st Image

 

สำนักงานคณะกรรมการแห่งชาติ (วช.) และสถาบันสังคมแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน

(Chinese Academy of Social Sciences. CASS) ได้ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือ ทางวิชาการร่วมกัน

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัยด้านสังคมศาตร์ระหว่างไทยและจีน

รวมถึงศึกษาวิจัยประเด็นปัญหาสังคมศาสตร์ที่สำคัญของประเทศ ในการนี้ วช.และ CASS ได้ร่วมกันริเริ่มโครงการแลกเปลี่ยน

นักวิจัยระยะสั้นและจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการดำเนินโครงการ (รายละเอียดตามสิ่งแนบ)

วช.ได้เปิดรับสมัครทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้นของโครงการดังกล่าว ประจำปี 2561 ตั้งแต่ วันนี้ ถึง วันที่ 22 ธันวาคม 2560

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายส่งเสริมการวิจัยกับต่างประเทศ โทร 0-2579-2690 หรือ 0 2561-2445 ต่อ 203