หน้าแรก รายละเอียดข่าว

วิพากษ์ข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อเสนอขอทุนงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2562

00
1st Image

วิพากษ์ข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อเสนอขอทุนงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2562

วันที่ 28-29 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยากร โดย คุณเวชยันต์ เฮงสุวนิช