หน้าแรก รายละเอียดข่าว

ส่งข้อเสนอของบประมาณแผนบูรณาการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

00
1st Image

ตามหนังสือที่ วช ๐๐๐๔/ว๗๙๔๑ เรื่อง การเสนอขอรับงบประมาณแผนบูรณาการพัฒนาศักยภาพ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ นั้น 

ในการนี้ ส่งข้อเสนอการวิจัยเพื่อเสนอของบประมาณแผนบูรณาการพัฒนาศักยภาพ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

โดยจัดส่งข้อเสนอการวิจัยผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System : NRMS)  http://www.nrms.go.th

ระหว่างวันที่ ๑๕ กันยายน - ๒ ตุลาคม ๒๕๖๐

ส่งข้อเสนอโครงการ จำนวน ๒ ชุด และไฟล์ CD ๑ แผ่น มายังสถาบันวิจัยและพัฒนา ภายในวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๐  

สามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.nrms.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=2125

เนื่องจากทาง วช. ได้มีการอัพเดทไฟล์ ขอให้นักวิจัยดาวน์โหลดไฟล์ต่างๆ จากเว็บไต์ของ NRPM