หน้าแรก รายละเอียดข่าว

ส่งข้อเสนอโครการเพื่อขอรับทุนจากแผนบูรณาการฯ ปีงบประมาณ 2562

00
1st Image

แนวทางการจัดทำข้อเสนอโครงการแผนบูรณาการยุทธศาสตร์เป้าหมาย (Spearhead) ด้านสังคม ภายใต้ แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2562

ส่งข้อเสนอโครงการ 10 ชุด พร้อมไฟล์ Excel ในแผ่น cd ให้สถาบันวิจัยและพัฒนา

เนื้อความ :

     แนวทางการจัดทำข้อเสนอโครงการแผนบูรณาการยุทธศาสตร์เป้าหมาย (Spearhead) ด้านสังคม (สังคม คุณภาพชีวิต การแพทย์และสาธารณสุข ความมั่นคงในมิติต่างๆ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายใต้ แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2562

  • แบบฟอร์มแผนบูรณาการยุทธศาสตร์เป้าหมาย (Spearhead) ด้านสังคม เบื้องต้น (Excel)
  • คู่มือการจัดทำแผนบูรณาการยุทธศาสตร์เป้าหมาย (Spearhead) ด้านสังคม

 
หน่วยงานที่มีความประสงค์จัดทำข้อเสนอโครงการแผนบูรณาการยุทธศาสตร์เป้าหมาย (Spearhead) ด้านสังคม สามารถสอบถามและติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ฝ่ายแผนและงบประมาณการวิจัยของชาติ
กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
โทรศัพท์ 02 561 2445 ต่อ 405 (ดารินพร/ภรรทรทร/ชนิดา/สุภาพร)
โทรศัพท์มือถือ 098 935 5259 (ดารินพร)
โทรสาร. 02 561 3721
E-mail : budget.nric@nrct.go.th, darinporn.j@nrct.go.th
ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
คู่มือการจัดทำแผนงาน Spearhead_Social v8.pdf
แบบฟอร์มข้อเสนอ Spearhead Program เบื้องต้น social.xlsx