หน้าแรก รายละเอียดข่าว

โครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่)

00
1st Image

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 1 ในวันที่ 18-22 กันยายน 2560 ณห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 80 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

สมัครเข้าร่วมการอบรมดังกล่าวภายในวันที่ 10 กันยายน 2560

โทร 036-422610

อีเมล : amornrat252999@gmail.com