หน้าแรก รายละเอียดข่าว

ขอเชิญนำเสนอบทความวิจัย ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ

00
1st Image

ขอเชิญนำเสนอบทความวิจัย ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ Business Administration National and International Conference: BANIC 2017 Research for Business Innovation and Advancement วันที่ 19 ธันวาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.bba.ubru.ac.th/banic2017