หน้าแรก รายละเอียดข่าว

ขอเชิญนำผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม เข้าร่วมประกวดและจัดแสดงในเวทีนานาชาติ

00
1st Image

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้กำหนดแผนงานการนำเสนอผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมของนักวิจัยและนักประดิษฐ์เพื่อเป็นตัวแทนของประเทศไทยไปเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงในเวทีระดับนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2561  จำนวน 3 เวทีดังนี้ 

1. งาน “11th Internationnal Warsaw Invention Show” (IWIS 2017) 9-11 ต.ค. 2560 ณ กรุงวอร์ซอ สาธารณรัฐโปแลน

2. งาน “Seoul International Invention Fair 2017” (SIIF 2017) 30 พ.ย. - 3 ธ.ค. 2560 ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี

3. งาน “46th International Exhibition of Inventions Geneva” 11-15 เม.ย. 2561 ณ นครเจนีวา สมาพันธ์รัฐสวิส

โดย วช. ยินดีสนับสนุนค่าใช้จ่ายในส่วนของการเช่าพื้นที่และสิ่งอำนวยความสะดวกในการจัดแสดง

สำหรับค่าใช้จ่ายในส่วนอื่นๆ อาทิ ค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียน เข้านำเสนอผลงาน ค่าเดินทาง ค่าที่พัก เป็นต้น เบิกจ่ายจากต้นสังกัด

ส่งรายชื่อผลงาน แบบฟอร์มภาษาอังกฤษ ตามสิ่งแนบ