หน้าแรก รายละเอียดข่าว

โครงการสังคมศาสตร์วิชาการครั้งที่ 14

00
1st Image

สำนักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ร่วมกับวิทยาลัยสหวิทยากร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง และมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ โครงการสังคมศาสตร์วิชาการครั้งที่ 14 ในหัวข้อ “สังคมพหุวัตนธรรมภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงผ่านสู่ยุค Thailand 4.0” ในวันที่ 18 มกราคม 2561 ณ โรงแรมโพธิ์วดลรีสอร์ท แอนด์ สปาเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เปิดรับสมัครถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2560

รายละเอียดเพิ่มเติม http://pubadm.crru.ac.th/soc/