หน้าแรก รายละเอียดข่าว

ส่งข้อเสนอเพื่อขอรับทุนวิจัยในโครงการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปี 2561

00
1st Image

สำนักงานคณะกรรมาการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้จัดทำโครงการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปี 2561 ท่านที่สนใจสามารถจัดทำข้อเสนองานวิจัย ในมิติการใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย เชิงชุมชน สังคม ตามแนวพระราชดำริ และความมั่นคง โดยสามารถส่งเอกสารมาได้ที่ ฝ่ายจัดการความรู้การวิจัย กองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย วช. ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2560

รายละเอียดเพิ่มเติม www.nrct.go.th