หน้าแรก รายละเอียดข่าว

การประชุมวิชาการระดับชาติ LAMS NCE 2017

00
1st Image

คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี จะจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ Liberal Arts and Management Sciences National Conference & Exhibition (LAMS NCE 2017) หัวข้องการจัดงาน “การบูรณาการศาสตร์เพื่อชุมชนที่ยั่งยืนตามศาสตร์พระราชา” ในงาน ม.อ. วิชาการ ประจำปี 2560 ในวันที่ 18 สิงหาคม 2560 ณ คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

รายละเอียดเพิ่มเติม http://lams.surat.psu.ac.th/lamsv2/NCE2017