หน้าแรก รายละเอียดข่าว

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

00
1st Image

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม หัวข้อการจัดงาน “พัฒนางานวิจัยสร้างสรรค์อุดมศึกษาไทย ก้าวไกลสู่ Thailand 4.0” วันที่ 28-29 กันยายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

รายละเอียดเพิ่มเติม http://dept.npru.ac.th/conference9/