หน้าแรก รายละเอียดข่าว

การประชุมวิชาการระดับชาติ (LAMS NCE 2017) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

00
1st Image

 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฏร์ธาานี มีความประสงค์จะจัดการประชุมวิชาาการระดับชาติ Liberal Arts and Management Sciences National Conference & Exhibition (LAMS NCE 2017)  โดยมีหัวข้อหลักในการจัดงาน (Theme) คือ "การบูรณาการศาสตร์เพื่อชุมชนที่ยั่งยืนตามศาสตร์ของพระราชา" ในงาน ม.อ. วิชาการ ประจำปี 2560 ในวันที่ 18 สิงหาคม 2560