หน้าแรก รายละเอียดข่าว

การประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 7

00
1st Image

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้มีความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยที่เป็นภาคีเครือข่าย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสรรค์กิจกรรมการพัฒนาการเรียนการสอน การวิจัย การประกันคุณภาพการศึกษา และการบริการวิชาการ ที่มีคุณภาพ ตลดจนการแลกเปลี่ยนเผยแพร่ข่าวสารและผลงานทางวิชาการ อันจะนำไปสู่การใช้ประโยชน์ในวงการศึกษา และสังคม ดังนั้น เพื่อสืบสานความร่วมมือดังกล่าว จึงจัดประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานภายใต้ชื่อ

การประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 7

"มหาวิทยาลัยเพื่อรับใช้สังคม พลังขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ยุค 4.0"

(University Social Engagement as a Driving Force for Thailand 4.0)

ระหว่างวันที่ 6-7 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมวิทยาการจัดการ 1 (22.14) อาคาร 22 ชั้น 1