หน้าแรก รายละเอียดข่าว

ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอุดมศึกษา 2560

00
1st Image

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยและพัฒนาการประดิษฐ์คิดค้นของกลุ่มอาจารย์และนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาได้พัฒนาความรู้ ความสามารถ และความคิดสร้างสรรค์ด้านการวิจัยและการประดิษฐ์คิดค้นอย่างต่อเนื่อง มีแบบแผน และรูปธรรม เพื่อก้าวสู่การเป็นนักวิจัยและนักประดิษฐ์คิดค้นที่มีคุณภาพ

ในการนี้ วช. ขอเชิญนิสิต นักศึกษาส่งผลงานเข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอุดมศึกษาประจำปี 2560 ในระหว่างงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560 (Thailand Research Expo 2017)" โดยส่งแบบแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประกวดผลงานและข้อเสนอโครงการตามแบบฟอร์ม ที่ วช.กำหนด จำนวน 10 ชุด และ CD 1 แผ่น ให้ฝ่ายจัดการความรู้การวิจัย กองประเมินผลงานและจัดการความรู้การวิจัย วช. ภายในวันที่ 1 มิถุนายน 2560