หน้าแรก รายละเอียดข่าว

ทุนวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (รอบที่ 2)

00
1st Image

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้ประกาศรับข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Paper) รอบที่ 2 ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2560 

รายละเอียดเพิ่มเติม ที่ ฝ่ายอุตสาหกรรม สกว. (คลิก)