หน้าแรก รายละเอียดข่าว

ไปรษณีไทยให้ทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนา ประเภททั่วไป ปี 2560

00
1st Image

ด้วยบริษัท ไปรษณีไทย จำกัด (ปณท) มีความประสงค์จะให้ทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนาแก่บุคคล คณะบุคล หน่วยงาน สถาบันทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงนักวิจัยอิสระ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุน คณะบุคคล หน่วยงาน สถาบันทางการศึกษาภาครัฐและเอกชน รวมถึงนักวิจัยอิสระ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนัยสนุนการวิจัยและพัฒนาในกิจกรรมของ ปณท เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ และสนับสนุนการเปิดให้บริการใหม่ๆ โดยเปิดรับข้อเสนอดังกล่าว ภายในวันที่ 26 มิถุนายน 2560