หน้าแรก รายละเอียดข่าว

วิธีใช้โปรแกรมสำเร็จรูปวิเคราะห์สมการโครงสร้างกำลังสองน้อยที่สุดบางส่วน และการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ด้วย PLS-SEM

00
1st Image

วันที่ 11-13 พฤศจิกายน 2562
ณ ห้องปฏิบติการคอมพิวเตอร์ MS 209
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

รายละเอีดเพิ่มเติม (คลิก)