หน้าแรก รายละเอียดข่าว

โครงการเทคนิคการเขียนข้อเสนอวิจัยชุมชน

00
1st Image

วันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมอุบลบุษย์ ชั้น 3
อาคารศูนย์ฝึกประสบการวิชาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

รายละเอียดเพิ่มเติม (คลิก)