หน้าแรก รายละเอียดข่าว

การเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ

00
1st Image

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
การเขียนบทความวิชาการ/วิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ
ครั้งที่ 6 ประจาปี 2562
ระหว่างวันที่ 29 - 30 ตุลาคม พ.ศ.2562
ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

รายละเอียดเพิ่มเติม (คลิก)