หน้าค้นหา แสดงงานวิจัย

แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจากไม้ไผ่เพื่อพัฒนาชุมชนกลุ่มหัตถกรรมไม้ไผ่ของจังหวัดเชียงใหม่

หัวหน้าโครงการ : ไชยเชิด ไชยนันท์
655-59-SCI-NRCT
รูปหน้าปก