หน้าค้นหา แสดงงานวิจัย

การสำรวจความหลากหลายของแมลงน้ำ และพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจจำแนกพันธุ์แมลงน้ำที่มีผลต่อคุณภาพน้ำในชุมชน เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา จังหวัดเชียงใหม่

หัวหน้าโครงการ : จุฬาวลี มณีเลิศ
654-59-SCI-NRCT
รูปหน้าปก

บทคัดย่อ
โครงการวิจัยเรื่อง การส้ารวจความหลากหลายของแมลงน้า และพัฒนาระบบสนับสนุนการ ตัดสินใจจ้าแนกพันธุ์แมลงน้าที่มีผลต่อคุณภาพน้าในชุมชน เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา จังหวัด เชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อส้ารวจเกี่ยวกับความหลากหลายของแมลงน้า เพื่อพัฒนาระบบ สนับสนุนการตัดสินใจจ้าแนกพันธุ์ของแมลงน้า เพื่อสร้างเครือข่ายการเรียนรู้เรื่องความหลากหลาย ของแมลงน้า และเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ของการใช้ระบบสนับสนุนการตัดสินใจจ้าแนกพันธุ์แมลงน้า กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั งนี ได้แก่ กลุ่มผู้เชี่ยวชาญที่ให้ข้อมูลแมลงน้า จ้านวน 5 คน และกลุ่ม ผู้ใช้ส้าหรับทดสอบระบบสนับสนุนการตัดสินใจจ้าแนกพันธุ์แมลงน้า จ้านวน 30 คน รวบรวมข้อมูล ด้วยการสัมภาษณ์ สอบถาม ลงพื นที่เดินส้ารวจเก็บข้อมูลตัวอย่างภาคสนาม แบบสอบถาม ระบบ สนับสนุนการตัดสินใจจ้าแนกพันธุ์ของแมลงน้า ไดพัฒนาฐานขอมูลโดยใชโปรแกรมจัดการฐานขอมูล MySQL และภาษา PHP วิเคราะห์คุณภาพน้าทางชีวภาพโดยน้ามาค้านวณค่าดัชนีคุณภาพน้าด้วย BMWP Score และ ASPT สถิติที่ใช ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย ผลการวิจัยครั งนี พบวา จากจุดเก็บตัวอย่างน้า จ้านวน 7 จุด มีแมลงน้า จ้านวน 18 ชนิด คือ มวนจาน ตัวอ่อนแมลงปอเสือ หอยเจดีย์น้าจืด หอยกาบเมล็ดถั่ว ตัวอ่อนชีปะขาวขุดรู หนอน แมลงวัน ตัวอ่อนแมลงเกาะหิน ตัวอ่อนชีปะขาวเหงือกบนหลัง ตัวอ่อนแมลงช้างกรามโต ตัวอ่อน แมลงปอเข็มหางหยัก ตัวอ่อนชีปะขาวว่ายน้า ตัวอ่อนแมลงปอเข็มธรรมดา ไส้เดือนน้า กุ้งฝอย จิงโจ้ น้า ปลิง ตัวอ่อนแมลงปอธรรมดา ตัวอ่อนแมลงปอบ้าน จัดอยู่ใน 12 วงศ์ 10 อันดับ ผลการตรวจ วิเคราะห์คุณภาพน้า จาก 7 จุดเก็บตัวอย่างน้า พบว่าน้าค่อนข้างสะอาด-สะอาด จ้านวน 5 จุด และ น้าค่อนข้างสกปรก – พอใช้ได้ จ้านวน 2 จุด ผลการประเมินการใช้งานระบบสนับสนุนการตัดสินใจจ้าแนกพันธุ์แมลงน้าที่มีผลต่อคุณภาพ น้าในชุมชนเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ สามารถจ้าแนกพันธุ์แมลงน้า และ วิเคราะห์คุณภาพน้าได้อย่างถูกต้อง แม่นย้า 100% และการประเมินความพึงพอใจการใช้ระบบ สนับสนุนการตัดสินใจจ้าแนกพันธุ์แมลงน้าของผู้เชี่ยวชาญ และผู้ใช้อยู่ในระดับมากที่สุด

Abstract
-