id 699
นักวิจัย ชุติมันต์ สะสอง
คณะ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
สาขา
วุฒิการศึกษา ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต
ความเชี่ยวชาญ -บริหารธุรกิจ การจัดการ
ผลงานวิจัย 1. การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและบทบาทของผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ OTOP ในการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจชุมชนด้วยนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ เชิงสร้างสรรค์ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน
วช 2559
2. กลยุทธ์การตลาดเชิงพันธมิตรเพื่อการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนของผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
วช 2560
ผลงานตีพิมพ์ 1. การพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวสร้างสรรค์เชิงวัฒนธรรมผ่านการมีส่วนร่วมของกลุ่มชาติพันธ์ุ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
2560 การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธาณี 19 ธันวาคม 2560 การประชุมวิชาการระดับชาติ ค่าน้ำหนัก 0.40