id 684
นักวิจัย ไพรสันต์ สุวรรณศรี
คณะ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
สาขา -
วุฒิการศึกษา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
ความเชี่ยวชาญ -การพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
-การสร้างระบบฐานข้อมูลโดยใช้สารสนเทศ
-เทคโนโลยีทางการศึกษา
-เทคโนโลยีสารสนเทศ
-การออกแบบการเรียนรู้
ผลงานวิจัย 1. การบูรณาการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นในการจัดการและอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ ในพื้นที่อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่
วช 2558
2. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในการอบรมเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชอย่างง่ายสำหรับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๓
วช 2559
ผลงานตีพิมพ์