id 677
นักวิจัย ชัยรัตน์ นทีประสิทธิพร
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขา สาขาวิชาสหวิทยาการสังคม
วุฒิการศึกษา
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย 1. แผนกลยุทธ์การเพิ่มขีดความสามารถด้านสุขภาพ อนามัย และสิ่งแวดล้อมของชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้กรอบประชาคมอาเซียน
วช 2558
2. แผนกลยุทธ์การเพิ่มขีดความสามารถด้านสุขภาพ อนามัย และสิ่งแวดล้อมของชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้กรอบประชาคมอาเซียน ปีที่ 2
วช 2559
ผลงานตีพิมพ์