id 659
นักวิจัย ปณชนก ชาญไววิทย์
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขา สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
วุฒิการศึกษา
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย 1. การใช้กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษเป็นกลยุทธ์สร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักเรียนและส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของครูมืออาชีพในฐานะผู้ขับเคลื่อนสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
วช 2558
2. Cultivation of Arthrospira (Spirulina) platensis Using Low Cost Medium Supplemented with Lac Wastewater
ETC 2559
ผลงานตีพิมพ์