id 64
นักวิจัย สุวินัย น่วมเจริญ
คณะ คณะครุศาสตร์
สาขา เทคโนโลยีการศึกษา
วุฒิการศึกษา ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต
ความเชี่ยวชาญ -การจัดการคุณภาพและเทคโนโลยีการศึกษา
ผลงานวิจัย 1. การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่
วช 2556
2. การพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ของท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่ ปีที่ 2
วช 2557
3. แผนกลยุทธ์การเพิ่มขีดความสามารถขององค์กรเด็กและเยาวชนของชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้กรอบประชาคมอาเซียน
วช 2558
4. แผนกลยุทธ์การเพิ่มขีดความสามารถขององค์กรเด็กและเยาวชนของชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้กรอบประชาคมอาเซียน ปีที่ ๒
วช 2559
ผลงานตีพิมพ์