id 618
นักวิจัย มุจลินท์ แปงศิริ
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขา สาขาวิชาสาธารณะสุขศาสตร์
วุฒิการศึกษา
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย 1. การพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุโดยบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่น และการมีส่วนร่วมของชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง ตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
วช 2557
2. การเสริมสร้างพลังอำนาจชมรมผู้สูงอายุเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
คสช 2558
3. การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างภาวะโภชนาการผู้สูงอายุด้วยภูมิปัญญาพื้นบ้านล้านนาด้านอาหารพื้นบ้าน
วช 2559
ผลงานตีพิมพ์ 1. การพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุโดยบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นและการมีส่วนร่วมของชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง ต.บ้านกลาง อ.สันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
2558 "วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม่ ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 เม.ย.-ธ.ค. 2558 หน้า 87-96" TCI กลุ่ม 1 ค่าน้ำหนัก 0.80