id 54
นักวิจัย สมเกตุ อุทธโยธา
คณะ คณะครุศาสตร์
สาขา การศึกษาพิเศษ
วุฒิการศึกษา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย 1. การพัฒนาการเรียนรู้ของครูการศึกษาพิเศษ โดยใช้เกมและการละเล่นพื้นบ้าน เพื่อ พัฒนาทักษะทางสังคมสำหรับเด็กที่มีภาวะออทิซึมในห้องเรียนคู่ขนาน
วช 2557
2. การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรวมสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ตามแนวทางการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ โดยใช้วิธีการนิเทศแบบพี่เลี้ยงของเครือข่ายความร่วมมือขององค์กรในชุมชนในจังหวัดเชียงใหม่
วช 2559
ผลงานตีพิมพ์ 1. ตำราเรื่อง การศึกษาสำหรับเด็กออทิสติก
2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ก.พ.อ. ค่าน้ำหนัก 1.00
2. ตำราเรื่อง การตรวจสอบเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ก.พ.อ. ค่าน้ำหนัก 1.00