id 330
นักวิจัย ไชยเชิด ไชยนันท์
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขา สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตฯ
วุฒิการศึกษา
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย 1. แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจากไม้ไผ่เพื่อพัฒนาชุมชนกลุ่มหัตถกรรมไม้ไผ่ของจังหวัดเชียงใหม่
วช 2559
ผลงานตีพิมพ์