id 289
นักวิจัย ศุภณิช จันทร์สอง
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
สาขา สาขาวิชานิเทศศาสตร์
วุฒิการศึกษา
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย 1. การสื่อสารเพื่อเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับทีวีดิจิทัล ของประชาชนที่อาศัยอยู่ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
วช 2558
2. ความรู้ความเข้าใจการใช้ “คูปองดิจิตอลทีวี” ผ่านสื่อโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ของประชาชนที่อาศัยในจังหวัดเชียงใหม่
มรชม 2559
ผลงานตีพิมพ์