id 277
นักวิจัย วาริพิณ มงคลสมัย
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
สาขา สาขาวิชาการบัญชีและการเงิน
วุฒิการศึกษา ปรด.บัญชี
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย 1. การพัฒนาระบบบัญชีของผลิตภัณฑ์ผ้าใยกัญชง บ้านห้วยทราย อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
วช 2559
ผลงานตีพิมพ์