id 128
นักวิจัย ธนพชร นุตสาระ
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขา วิชาดนตรี
วุฒิการศึกษา Ph.D
ความเชี่ยวชาญ -ดนตรีศึกษา ดนตรีชาติพันธ์วิทยา ประวัติดนตรี และดนตรีบำบัด
ผลงานวิจัย 1. จากมูลค่าสู่คุณค่าหัตถกรรมตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
วช 2554
2. วิถีชุมชนกับการพัฒนาสู่ยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงของตำบลต้นเปาอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
วช 2555
3. ดนตรีและการแสดงพื้นเมือง วิถีชีวิตของเทศบาลตำบลต้นเปาตั้งแต่อดีตสู่ปัจจุบัน
วช 2555
4. แนวทางการอนุรักษ์วัฒนธรรมดนตรีของชาวกะเหรี่ยง ตำบลบ้านจันทร์ อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่
วช 2557
5. วิถีชีวิตและการดำรงอยู่วัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
วช 2559
6. ดนตรีมูเซอกับวัฒนธรรมสังคมใหม่ ตำบลแม่นาเติง อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
วช 2559
ผลงานตีพิมพ์