ผลการค้นหาคำว่า ""
ลำดับ ชื่อ นักวิจัย คณะ แหล่งทุน ปีงบประมาณ
61 การบูรณาการการจัดการศึกษาเพื่อท้องถิ่นบนฐานเศรษฐกิจพอเพียง ในการแก้ปัญหามลพิษทางอากาศในชุมชน : เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ พัฒนา บุญญประภา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2559
62 การใช้เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชอย่างง่ายเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชท้องถิ่นสำหรับโรงเรียนในเขตจังหวัดเชียงใหม่ และลำพูน กิตติศักดิ์ โชติกเดชาณรงค์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2559
63 การปรับปรุงสมบัติของเซรามิกไร้ตะกั่วที่มี BNT เป็นองค์ประกอบหลัก ฉัตรชัย เครืออินทร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2559
64 การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์วิเคราะห์พื้นที่เหมาะสมในการปลูกพันธ์ข้าวไร่ในจังหวัดเชียงใหม่ อรนุช พันโท คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2559
65 การพัฒนาเคลือบศิลาดลนาโนจากดินของจังหวัดเชียงใหม่ อนิรุทธิ์ รักสุจริต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2559
66 การวิเคราะห์สภาพอากาศที่เอื้ออำนวยต่อการเกิดฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า ๑๐ ไมครอน ในพื้นที่ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ด้วยแบบจำลองสภาพอากาศความละเอียดสูง ภาคภูมิ รัตน์จิรานุกูล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2559
67 การใช้ประโยชน์ไม้ประดับท้องถิ่นเพื่อลดมลภาวะทางอากาศในอาคาร ปมณฑ์ ภูมาศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2559
68 การใช้ความร้อนจากชีวมวลโดยการแปรสภาพเป็นพลังงานทดแทนในกระบวนการการผลิตเห็ด พราวพรรณ อาสาสรรพกิจ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2559
69 การพัฒนาเทคนิคการสร้างบ้านดินด้วยภูมิปัญญาพื้นถิ่นจากการสร้างโรงบ่มใบยาสูบ กัญญาณัท ธนายุตธนิน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2559
70 โครงการการพัฒาเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่ออย่างง่ายสำหรับโรงเรียนตำรวยตระเวนชายแดนกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33 กิตติศักดิ์ โชติกเดชาณรงค์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช (อพ.สธ.) 2558
71 โครงการเสริมสร้างมูลค่าของน้ำมันหอมระเหยจากพืชสมุนไพรท้องถิ่นสู่มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนในชุมชนพื้นที่สะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ สุกิจ ทองแบน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช (อพ.สธ.) 2558
72 การพัฒนาน้ำหมักชีวภาพจากพืชสมุนไพรด้วยเชื้อจุลินทรีย์กลุ่มโปรไบโอติคในชุมชนสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ อัจฉรียา ชมเชย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช (อพ.สธ.) 2558
73 ความหลากหลาย การใช้ประโยชน์พืชสมุนไพรพื้นบ้านและนิเวศวัฒนธรรม เพื่อการอนุรักษ์ในพื้นที่ลุ่มน้ำลี้ จังหวัดลำพูน สามารถ ใจเตี้ย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 2558
74 การออกแบบกระบวนการเรียนรู้รายวิชาทางวิทยาศาสตร์ระดับอุดมศึกษา เพื่อพัฒนาผลการเรียนรู้ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการสื่อสาร วิไลพร ลักษมีวาณิชย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 2558
75 วิธีสอนภาษาอังกฤษแบบเน้นการปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาทักษะภาษาแบบบูรณาการสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 3 ในชุมชนชนบท นงนุช จันทราภัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 2558
76 เจตคติของครูสอนภาษาอังกฤษที่มีต่อบทบาทของตนเองกับการสอนในห้องเรียน นาตยา วงศ์รักมิตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2558
77 การพัฒนารูปแบบบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการทางการมองเห็นที่เรียนภาษาญี่ปุ่นในสถาบันอุดมศึกษา ยูคิโกะ คาวาอิ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2558
78 การจัดการเรียนการสอนวรรณกรรมภาษาอังกฤษตามแนวคิดการตอบสนองของผู้อ่าน (Reader3 Response Approach) เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ : กรณีศึกษารายวิชาวรรณคณีภาษาอังกฤษเบื้องต้น นักศึกษาวิชาเอกภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ลลิดา วิบูลวัชริยกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2558
79 การพัฒนารูปแบบการสอนภาษาไทยโดยใช้กระบวนการการเรียนรู้แบบนำตนเองด้วยวรรณกรรมเป็นฐานเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พิชญพรพรรณ อนันตบุญวัฒน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2558
80 การสังเคราะห์และผลิตพลาสติกชีวภาพจากหัวบุก คณิศร สินธุบุญ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2558

หน้า: 4 จาก 29  

งานวิจัยทั้งหมด 563 เรื่อง