ผลการค้นหาคำว่า ""
ลำดับ ชื่อ นักวิจัย คณะ แหล่งทุน ปีงบประมาณ
61 การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการสร้างรูปแบบการส่งเสริมสุขภาพโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน ศศิณิส์ภา พัชรธนโรจน์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2558
62 การพัฒนาเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชต้นทุนต่ำเพื่อการขยายพันธ์หญ้าหวาน ดาราลักษณ์ เยวภาคโสภณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2558
63 การศึกษาความเป็นไปได้ของการลดการเผาตอซังโดยการใช้น้ำมันพืชเหลือทิ้งชุมชนมาเป็นเชื้อเพลิงในการไถกลบ วัชรงค์ วงศนุรักษ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2558
64 การจัดการความรู้ด้านการใช้สมุนไพรเพื่อสุขภาพ โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน ในเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ จุฬาวลี มณีเลิศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2558
65 การพัฒนาสื่อการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมสุขอนามัยของชุมชน ในเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ กฤษณา เขียวมั่ง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2558
66 ชุดโครงการวิจัย การบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านสุขภาพในชุมชน พื้นที่เทศบาลเมือง เมืองแกนพัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วย จุฬาวลี มณีเลิศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2558
67 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาทักษะด้านสารสนเทศ, สื่อและเทคโนโลยีสำหรับการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 ในรายวิชา COM2202 เทคโนโลยีสื่อประสม ของนักศึกษาหมู่เรียน 02 ที่ลงทะเบียนในปีการศึกษาที่ 1/2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่โดยการคัดสรรกลวิธีการสอน พริ้มไพร วงค์ชมภู คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2558
68 การบำบัดความกระด้างของน้ำบ่อโดยใช้วัสดุดูดซับจากถ่านเม็ดลำไยที่ผ่านการปรับปรุงพื้นผิวทางเคมี ดวงเดือน เทพนวล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2558
69 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อประเมินการเข้าชั้นเรียนผ่านอุปกรณ์แท็บเล็ต คมสัน โกเสนตอ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2558
70 การวิเคราะห์วิถีชีวิตประชาธิปไตยในหนังสือเรียนวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษา กิตติพงษ์ วงศ์ทิพย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2558
71 คุณภาพและพฤติกรรมการอบแห้งของมะเฟืองแช่อิ่มอบแห้งด้วยวิธีออสโมติกดีไฮเดรชัน ธัญนันท์ ฤทธิ์มณี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2558
72 การศึกษาสารต้านอนุมูลอิสระและปริมาณวิตามินซีในชามะขามป้อม อภิรดา พรปัณณวิชญ์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2558
73 การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ : วิธีการสอนที่ขัดแย้งกับสถานการณ์แห่งโลกปัจจุบัน นิตยา สงวนงาม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2558
74 การพัฒนารูปแบบการนิเทศแบบเพื่อนช่วยเพื่อแก่ครูโรงเรียนสาธิต แผนกอนุบาล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พิทยาภรณ์ มานะจุติ คณะครุศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2558
75 การพัฒนาไฮโดรไดนามิกซีเควนเชียลอินเจคชันเพียงระบบเดียวเพื่อหาปริมาณธาตุอาหารของพืชหลายชนิดในตัวอย่างดิน สราวุฒิ สมนาม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2558
76 ความสามารถทางการแข่งขันด้านการตลาดของร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม กรณีศึกษา เขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ปะราสี อเนก คณะวิทยาการจัดการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2558
77 การสื่อสารเพื่อเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับทีวีดิจิทัล ของประชาชนที่อาศัยอยู่ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ศุภนิช จันทร์สอง คณะวิทยาการจัดการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2558
78 สถานการณ์การเปลี่ยนผ่านระบบทีวีดิจิตอลกับพฤติกรรมการเปิดรับสื่อและความพึงพอใจของประชาชนในเขตอำเภอเมืองของพื้นที่ 4 จังหวัดนำร่อง จอห์นนพดล วศินสุนทร คณะวิทยาการจัดการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2558
79 กลยุทธ์ในการปรับตัวของนักศึกษากลุ่มชาติพันธุ์ในการเรียนระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปลินดา ระมิงค์วงศ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2558
80 การใช้กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษเป็นกลยุทธ์สร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักเรียนและส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของครูมืออาชีพในฐานะผู้ขับเคลื่อนสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ปณชนก ชาญไววิทย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2558

หน้า: 4 จาก 24  

งานวิจัยทั้งหมด 468 เรื่อง