ลำดับ ชื่อ นักวิจัย คณะ แหล่งทุน ปีงบประมาณ
461 การปรับตัวของแรงงานหญิงข้างชาติภายใต้นโยบายความมั่นคงของชาติ: กรณีศึกษาแรงงานหญิงข้ามชาติสัญชาติพม่าในเมืองเชียงใหม่ เปรมวดี กิรวาที คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2556
462 แรงงานต่างด้าวกับความมั่นคงทางสังคม สนิท สัตโยภาส คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2556
463 รูปแบบการจัดการระบบสุขภาพภาคประชาชนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ขจร ตรีโสภณากร คณะครุศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2556
464 การส่งเสริมสุขภาพแลการจัดทำเกณฑ์สมรรถภาพทางกาย “ศูนย์ 3 วัย สานสายใยรักแห่งครอบครัว” เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ทัศนีย์ อารมณ์เกลี้ยง คณะครุศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2556
465 การสร้างโปรแกรมสมรรถภาพเพื่อพัฒนาทักษะการเคลื่อนไหวของเด็กก่อนวัยเรียนศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยทีปังกรการุณยมิตร เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ อภิสิทธิ์ ชัยมัง คณะครุศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2556
466 การจัดการและการส่งเสริมสุขภาพชุมชน เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ อภิสิทธิ์ ชัยมัง คณะครุศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2556
467 ความคาดหวังและความต้องการของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ต่ออาจารย์ที่ปรึกษา เอนก ณะชัยวงค์ สำนักทะเบียนและประมวลผล กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 2555
468 การพัฒนาระบบบัตรคิวต้นทุนต่ำโดยประยุกต์ใช้ Open Source Software กรณีศึกษา: โรงพยาบาลแม่สะเรียง อาคม ไทยเจริญ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 2555
469 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนตำบลสะลวง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ อุบลวรรณา  เกษตรเอี่ยม คณะวิทยาการจัดการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2555
470 การบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้มูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ มัทนา อินใชย คณะวิทยาการจัดการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2555
471 การบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนต้นแบบเพื่อพัฒนา การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ รวิ รุ่งเรืองศรี คณะวิทยาการจัดการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2555
472 แนวทางการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเกษตรกรเพื่อผลืตพืชผักปลอดภัยของชุมชนเมืองแกนพัฒนา อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ อัตถ์ อัจฉริยมนตรี คณะเทคโนโลยีการเกษตร สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2555
473 การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสู่การเป็นวิสาหกิจชุมชนต้นแบบโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ณัฐิยา ตันตรานนท์ วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2555
474 ความสำเร็จในการดำเนินงานโครงการปิดทองหลังพระ สืบสานตามแนวทางพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2555 นครินทร์ พริบไหว คณะเทคโนโลยีการเกษตร สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2555
475 ระบบสมดุลของอาหารและพลังงานแบบพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนของเกษตรกรรายย่อย กฤษฎา บุญชม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2555
476 การศึกษาการผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพผสมเห็ดถั่งเช่าสีทอง กัญจน์พัชร์ อุปลศิลป์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2555
477 การใช้อาหารเลี้ยงเชื้อที่เหลือจากการเพาะเห็ดถั่งเช่าสีทองเป็นสารเสริมในอาหารไก่เนื้อ มงคล ยะไชย คณะเทคโนโลยีการเกษตร สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2555
478 ผลของวิธีการเพาะเลี้ยงต่อการผลิตสารคอร์ไดเซปินในเห็ดถั่งเช่าสีทอง ธัญญา ทะพิงค์แก คณะเทคโนโลยีการเกษตร สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2555
479 การศึกษาการเพาะเลี้ยงเห็ดสมุนไพร ถั่งเช่าสีทอง และการนำไปใช้ประโยชน์ ธัญญา ทะพิงค์แก คณะเทคโนโลยีการเกษตร สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2555
480 การรื้อฟื้นศิลปะการทอผ้าไหมสันกำแพง เพื่อสืบทอดวัฒนธรรมด้วยสื่อพื้นบ้านและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ วลัยพร สุพรรณ คณะวิทยาการจัดการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2555

หน้า: 24 จาก 36  

งานวิจัยทั้งหมด 701 เรื่อง