ลำดับ ชื่อ นักวิจัย คณะ แหล่งทุน ปีงบประมาณ
1 การศึกษาโครงสร้างอะตอมและการเปลี่ยนโครงสร้างเฟสเชิงลึกที่มีต่อสมบัติไพอิโซอิเล็กทริกของเซรามิก (1-x)BNT-xBCTS ด้วยใช้แสงซินโครตรอนและเทคนิครามานสเปกโตรสโคปี จิตรกร กรพรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 2563
2 การพัฒนาแนวคิดวิทยาศาสตร์ด้วยเทคนิคการวิเคราะห์วิดีโอความเร็วสูง : กรณีศึกษาผลของแรงต้านอากาศต่อการตกของกรวยกระดาษ จิราภรณ์ ปุณยวัจน์พรกุล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 2563
3 การยกระดับผลิตภัณฑ์กาแฟและการพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อการแข่งขันระดับสากล วินยาภรณ์ พราหมณโชติ คณะวิทยาการจัดการ กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 2563
4 การศึกษาคัมภีร์ใบลาน พับสา และจารึกเพื่อสนับสนุนข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์: กรณีศึกษาวัดเชียงมั่น ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ดิเรก อินจันทร์ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 2562
5 การพัฒนาระบบจัดซื้อจัดหาทรัพยากรสารสนเทศสำหรับสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มงคล อุตะมะแก้ว สำนักหอสมุด กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 2562
6 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการผ่อนผันค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กัญญาภัค เมธีวัฒนากุล สำนักทะเบียนและประมวลผล กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 2562
7 การศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้งานระบบบริการการศึกษาในส่วนงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สาคร เมืองแก้ว สำนักทะเบียนและประมวลผล กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 2562
8 โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีเตาชีวมวล เพื่อลดปัญหาการเกิดหมอกควันในพื้นที่ อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ วรพจน์ โพธาเจริญ วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 2562
9 พฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวจีนต่อการท่องเที่ยว ณ วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร จังหวัดเชียงใหม่ ชายภัทรสุรวงศ์ วงศ์หล้า วิทยาลัยนานาชาติ กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 2562
10 การสร้างนวัตกรรมเพื่อใช้ในการสอนไวยากรณ์ไทยแก่นักศึกษาต่างประเทศวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ภุสัสชิ กันทะบุผา วิทยาลัยนานาชาติ กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 2562
11 การประเมิณผลกระทบจากแผนการพัฒนาสนามบินเชียงใหม่ : ด้านเศรษฐกิจและผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม พิชญา มณีรัตน์ วิทยาลัยนานาชาติ กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 2562
12 การใช้วิธีการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านร่วมกับเกมมิฟิเคชั่น ในการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมการกำกับตนเองในการเรียนรู้ของนักศึกษาในรายวิชาคอมพิวเตอร์ประยุกต์ทางธุรกิจ เจนจิรา อาษากิจ วิทยาลัยนานาชาติ กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 2562
13 ทัศนคติของผู้ใช้บริการสายการบินต่อผู้ให้บริการที่มีความหลากหลายทางเพศในธุรกิจสายการบิน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ ลัลลิยา แพร่พาณิชวัฒน์ วิทยาลัยนานาชาติ กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 2562
14 แนวทางการพัฒนามัคคุเทศก์เยาวชนอาสาภาษาอังกฤษเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนเมืองเก่าจังหวัดเชียงใหม่ จิตติคุณ นิยมสิริ วิทยาลัยนานาชาติ กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 2562
15 ความสัมพันธ์ระหว่างอุปนิสัยส่วนบุคคล บุคลิกภาพ กับคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดเชียงใหม่ สุทธามณี ธนะบุญเรือง วิทยาลัยนานาชาติ กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 2562
16 การพัฒนาระบบบัญชีธุรกิจชุมชนในชุมชน ป่าสักงาม ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ แวววรรณ ละอองศรี วิทยาลัยนานาชาติ กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 2562
17 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น หมู่บ้านป่าสักงาม ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ กนกวรรณ พีรพงศ์เดชา วิทยาลัยนานาชาติ กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 2562
18 การพัฒนาระบบบริหารจัดการธุรกิจชุมชนในพื้นที่ชุมชนป่าสักงาม ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ วรัญญา ละอองศรี วิทยาลัยนานาชาติ กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 2562
19 แอพพลิเคชันวิเคราะห์ภาพถ่ายจากอุปกรณ์ตรวจเท้าด้วยตนเองสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน ภัทรมน พันธุ์แพง วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 2562
20 การวิเคราะห์รายการบันทึกกิจกรรมจากระบบจัดการการเรียนรู้ของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อสร้างหน้ากระดานสารสนเทศเพื่อการบริหาร จีรัง คำนวนตา วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 2562

หน้า: 1 จาก 52  

งานวิจัยทั้งหมด 1035 เรื่อง