หน้าแรก รายละเอียด

รายงานผลการจัดการความรู้ 2561 สถาบันวิจัยและพัฒนา

00
1st Image

รายงานผลการดำเนินงานการจัดการความรู้
ของสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจำปี 2561

 

 1. ชื่อหน่วยงาน

          สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

 1. หัวข้อการจัดการความรู้ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2561

          การใช้งานระบบสารสนเทศงานวิจัย

 

 1. สรุปผลการจัดการความรู้ของหน่วยงาน ประจำปี 2561

   3.1   หลักการและเหตุผล

           สถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นหน่วยงานสนับสนุนที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. 2548  โดยได้ออกกฎกระทรวงการจัดตั้งส่วนราชการ ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประกอบด้วยหน่วยงานทั้งสิ้น 11 หน่วยงาน และสำนักวิจัยและบริการวิชาการ ได้เปลี่ยนสถานะเป็น “สถาบันวิจัยและพัฒนา” จนถึงปัจจุบัน  มีพันธกิจในการพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัย สร้างและส่งเสริมนักวิจัย เครือข่ายภาคีจากภาคส่วนต่าง ๆ สนับสนุนการเผยแพร่งานวิจัยและการบูรณาการระหว่างการวิจัย การบริการวิชาการและการเรียนการสอนรวมไปถึงสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

          สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ขึ้น และนำการจัดการความรู้มาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาการทำงานรวมไปถึงพัฒนาบุคลากรภายในหน่วยงาน โดยในปีงบประมาณ 2561 ได้จัดทำแผนการจัดการความรู้ จำนวน 1 ขอบเขต เพื่อรวบรวมและจัดการความรู้ของบุคลากร รวมไปถึงสร้างแนวปฏิบัติที่ดีมาจัดเก็บไว้อย่างเป็นระบบ ทำการเผยแพร่เป็นลายลักษณ์อักษรและสามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการปฏิบัติงานในส่วนงานต่าง ๆ ได้ โดยได้คัดเลือกองค์ความรู้จำนวน 1 องค์ความรู้ ได้แก่ การใช้งานระบบสารสนเทศงานวิจัย

 

   3.2   วัตถุประสงค์

          เพื่อรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ ของสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2561  

 

   3.3   สรุปผลการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2561

          คณะกรรมการจัดการความรู้ ของสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ดำเนินการตามแผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2561 สรุปผลการดำเนินงานได้ดังนี้

 

 

          กระบวนจัดการความรู้ เรื่อง การใช้งานระบบสารสนเทศงานวิจัย

 1. การกำหนดความรู้หลักที่จำเป็น

              การประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ของสถาบันวิจัยและพัฒนา เพื่อจัดทำแผนการจัดการความรู้ และกำหนดประเด็นองค์ความรู้ที่จำเป็นในการดำเนินงาน ที่ประชุมมีมติเลือกประเด็น เรื่อง การใช้งานระบบสารสนเทศงานวิจัย

 1. การเสาะหาความรู้ที่ต้องการ

              ดำเนินการแสวงหาข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานระบบสารสนเทศงานวิจัย จากบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน คือ นายปรัชญา  ไชยวงศ์

 1. การสร้างความรู้/แนวปฏิบัติ

              พัฒนาและจัดทำระบบสารสนเทศงานวิจัย

 1. การประยุกต์ใช้ความรู้/แนวปฏิบัติในงาน

              ดำเนินการให้ความรู้ด้านการใช้งานระบบสารสนเทศงานวิจัย แก่บุคลากรทุกคน เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2561 เช่น เอกสารเผยแพร่ เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น

 1. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนำความรู้/แนวปฏิบัติไปใช้

              จัดการอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และอภิปรายการนำระบบสารสนเทศงานวิจัยไปใช้ เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 เพื่อวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค ตลอดจนร่วมกันหาแนวทางแก้ไขให้สอดคล้องและเป็นไปตามความต้องการใช้งานให้มากที่สุด พบว่ายังขาดการแสดงผลสถานภาพปัจจุบันของงานวิจัยว่าอยู่ในขั้นตอนใดและควรแสดงผลในรูปแบบค่าร้อยละของการดำเนินงานวิจัย

 1. การปรับปรุงเป็นชุดความรู้/แนวปฏิบัติ

              คณะกรรมการปรับปรุงองค์ความรู้การใช้งานระบบสารสนเทศงานวิจัยและจัดทำเอกสารเผยแพร่ให้กว้างขวาง และมอบหมายให้ นายปรัชญา  ไชยวงศ์ นำไปปรับปรุงแก้ไขต่อไป

 1. การประเมินผลการดำเนินงาน และรายงานต่อมหาวิทยาลัย

              สรุปประเมินผลการดำเนินงานจัดการความรู้ พร้อมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงาน รายงานต่อมหาวิทยาลัย

 

   3.4   ความรู้ที่ได้รับจากการจัดการความรู้

          จากขั้นตอนตามแผนการจัดการความรู้ของสถาบันวิจัยและพัฒนา  ประจำปีงบประมาณ 2561 มีองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงาน มีรายละเอียดดังนี้

 

 

 

 

ประเด็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ประเด็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

แนวปฏิบัติ

1. การนำเข้าข้อมูลบางครั้งพบปัญหาการเบิกเงินทุนวิจัยน้อยกว่าและไม่เป็นไปตามสัญญาทุน

ปรับแก้ไขรายละเอียดของนักวิจัยแต่ละคนว่าเบิกเงินเท่าใด โดยไม่ใช้โปรแกรมคำนวณ

2. นักวิจัยบางคนมีผลงานวิจัยหลายผลงาน และยอดเงินไม่เท่ากัน บางครั้งทำให้สับสนและยากต่อการบันทึกข้อมูล

บันทึกข้อมูลด้วยความระมัดระวังและละเอียดรอบคอบ และมีการสอบทานข้อมูลกับงานการเงินและใส่ข้อมูลรายละเอียดงวดเงิน และเลขที่เช็คเข้าไปในข้อมูลด้วย

3. การคีย์เข้าไปดูข้อมูลในระบบ ไม่แสดงผลข้อมูลการดำเนินงานวิจัยเป็นร้อยละ

ให้เพิ่มการบันทึกข้อมูลการแสดงผลการดำเนินงานวิจัยในรูปแบบร้อยละ

 

     3.5  ผลจากการนำองค์ความรู้ไปใช้

 1. บุคลากรสามารถนำองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติหรือทักษะที่ถูกถ่ายทอดจากประสบการณ์ (Tacit Knowledge) มาจัดเก็บไว้ในรูปแบบของเอกสารความรู้ (Explicit Knowledge)
 2. บุคลากรสามารถนำความรู้ที่ถูกจัดเก็บและถ่ายทอดมาพัฒนาให้เกิดการพัฒนาวิธีการ กระบวนการและความรู้เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 3. บุคลากรสามารถตรวจสอบข้อมูลปัจจุบันของงานวิจัยได้อย่างรวดเร็ว
 4. สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ร่วมกัน

               

     3.6  ปัญหาที่พบจากการจัดการความรู้

 1. บุคลากรที่รับการถ่ายทอดความรู้ลาออก ทำให้การใช้งานไม่มีความต่อเนื่อง

 

     3.7  แนวทางการจัดการความรู้ในปีงบประมาณ 2561

          แนวทางในการจัดการความรู้ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 ได้วางหัวข้อและแนวทางในการดำเนินงานดังนี้

 1. เทคนิคการดำเนินการจัดประชุมแบบมืออาชีพ
 2. เทคนิคการใช้งานระบบการจัดทำรายงานการเดินทางไปราชการในระบบอิเล็กทรอนิกส์