หน้าแรก รายละเอียด

แผนการจัดการความรู้ สถาบันวิจัยและพัฒนา

00
1st Image

แบบ KM 3.1 : แผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2561

ชื่อหน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนา

ประเด็นการจัดการความรู้: การใช้งานระบบสารสนเทศงานวิจัย

องค์ความรู้ที่จำเป็น : ระบบสารสนเทศงานวิจัย

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย: ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาระบบการบริหารกิจการของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถาบันวิจัยและพัฒนา

ลำดับ

กิจกรรม

ระยะเวลา

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ

1

การกำหนดความรู้หลักที่จำเป็น

- แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้

- จัดทำแผนการจัดการความรู้

1 ก.พ..-15 ก.พ.61

1. มีคณะกรรมการการจัดการความรู้
2. มีแผนการจัดการความรู้

1 ชุด

1 เล่ม

คณะกรรมการ

คณะกรรมการ

สถาบันวิจัยและพัฒนา

2

การเสาะหาความรู้ที่ต้องการ

- จากแหล่งความรู้ต่าง ๆ รวมไปถึงบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ

 

16 ก.พ.-28 ก.พ.61

แสวงหาข้อมูลเกี่ยวกับการเบิกจ่ายทุนวิจัยทั้งจากเอกสาร อินเตอร์เน็ต และจากบุคลากร

ได้แก่นความรู้

บุคลากรทุกคน

สถาบันวิจัยและพัฒนา

3

การสร้างความรู้/แนวปฏิบัติ

 

1 มี.ค.-31 มี.ค.61

จัดทำคู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศงานวิจัย

1 คู่มือ

-

งานบริหารงานทั่วไปสถาบันวิจัยและพัฒนา

4

การประยุกต์ใช้ความรู้/แนวปฏิบัติในงาน

 

1 เม.ย.-30 เม.ย.61

เผยแพร่คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศงานวิจัยแก่บุคลากรทุกคน เช่น แผ่นพับ เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น

ได้คู่มือการใช้งาน

บุคลากรสถาบันวิจัยฯ

สถาบันวิจัยและพัฒนา

5

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนำความรู้/แนวปฏิบัติไปใช้

 

25 พ.ค.61

อภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้งานระบบสารสนเทศงานวิจัยไปใช้ เพื่อวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค ตลอดจนร่วมกันเสนอแนะข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับปีถัดไป

1 องค์ความรู้

บุคลากรสถาบันวิจัยฯ

สถาบันวิจัยและพัฒนา

 

 

 

 

ลำดับ

กิจกรรม

ระยะเวลา

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ

6

การปรับปรุงเป็นชุดความรู้/แนวปฏิบัติ

 

1 มิ.ย.-30 มิ.ย.61

ปรับปรุงระบบสารสนเทศงานวิจัยให้สอดคล้องกับความต้องการใช้งาน
และจัดทำเอกสารเผยแพร่ให้กว้างขวาง

แผ่นพับ 1 ชุด

-

สถาบันวิจัยและพัฒนา

7

การประเมินผลการดำเนินงาน และรายงานต่อมหาวิทยาลัย

1 ก.ค.-15 ก.ค.61

สรุปประเมินผลการดำเนินงานจัดการความรู้ และรายงานต่อมหาวิทยาลัย

8 คน

บุคลากรสถาบันวิจัยฯ

สถาบันวิจัยและพัฒนา

 

 

          ผู้เสนอ..............................................................................

                                          (นางสาวนภัสนันท์  ชัยภักดี)

                     ตำแหน่ง............หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการฯ.............

            ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้ (CKO)

 

 

ผู้อนุมัติ..............................................................................

                                      (อาจารย์ ดร. บังอร  ฉัตรรุ่งเรือง)

                     ตำแหน่ง........ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา...........

   ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน (CEO)