ข้อมูลทั่วไป
 • ปรัชญา วิสัยทัศ พันธกิจ ของสถาบันวิจัยและพัฒนา

“ส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัย บริการวิชาการแก่สังคมและนำองค์ความรู้มุ่งสู่สากล”


“ภายในปี 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนาจะเป็นองค์กรที่มีศักยภาพในการส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยและการบริการวิชาการแก่สังคมให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและระดับนานาชาติ”


“เพื่อให้การพัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนานำไปสู่วิสัยทัศน์ได้อย่างบังเกิดผล จึงได้กำหนดพันธกิจหลักไว้ 7 ด้าน ได้แก่ ”


 • 1. พัฒนาระบบบริหารจัดการของสถาบันวิจัยและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
 • 2. สร้างนักวิจัยใหม่และพัฒนานักวิจัยมืออาชีพ
 • 3. ส่งเสริมการวิจัยตามยุทธศาสตร์วิจัยของชาติ และแผนยุทธศาสตร์วิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 • 4. สร้างเครือข่ายภาคีการวิจัยและการบริการวิชาการแก่สังคมทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
 • 5. สนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ
 • 6. ส่งเสริมสนับสนุนการบูรณาการการวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
 • 7. ส่งเสริมและสนับสนุนการบริการวิชาการแก่สังคมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

   • I Intelligence การใช้ปัญญา
   • R Relationship การสร้างสัมพันธภาพ
   • D Development การพัฒนา

   “การใช้ปัญญาอย่างสร้างสรรค์ เสริมสร้างสัมพันธภาพ สนองตอบต่อการพัฒนา”


   “หน่วยงานสนับสนุนการวิจัย การพัฒนาศักยภาพนักวิจัย และการบริการวิชาการแก่สังคม”


   “หน่วยงานสนับสนุนการวิจัยที่ครบวงจร (Smart Research Service Office)”


   “ทำงานอย่างโปร่งใส ใส่ใจบริการ ประสานงานรวดเร็ว”