ข้อมูลทั่วไป
  • ผู้บริหารของสถาบันวิจัยและพัฒนา
อาจารย์ ดร.บังอร ฉัตรรุ่งเรือง

อาจารย์ ดร.บังอร ฉัตรรุ่งเรือง

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
โทรศัพท์. 053-88-5951
โทรภายใน 5951
อาจารย์ ดร.อัครสิทธิ์ บุญส่งแท้

อาจารย์ ดร.อัครสิทธิ์ บุญส่งแท้

รองผู้อำนวยการ
โทรศัพท์ 053-88-5950
โทรภายใน 5950
อาจารย์  ดร.รัชพล สัมพุทธานนท์

อาจารย์ ดร.รัชพล สัมพุทธานนท์

รองผู้อำนวยการ
โทรศัพท์ 053-88-5950
โทรภายใน 5950
นางสาวนภัสนันท์ ชัยภักดี

นางสาวนภัสนันท์ ชัยภักดี

หัวหน้าสำนักงาน
โทรศัพท์ 053-88-5950
โทรภายใน 5950