ฝ่ายงาน
  • บริหารงานทั่วไป
อาจารย์ ดร.บังอร ฉัตรรุ่งเรือง

นางสาวกรรณิกา ซาซง

ตำแหน่ง : หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป
โทร. 053-88-5950
โทรศัพท์ภายใน 5950
นายปรัชญา ไชยวงศ์

นายปรัชญา ไชยวงศ์

ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
โทร. 053-88-5950
โทรศัพท์ภายใน 5950
ผนางสาววณีวัลยา สุภาษา

นางสาววณีวัลยา สุภาษา

ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
โทร. 053-88-5950
โทรศัพท์ภายใน 5950
ฝ่ายงาน
  • วิจัยและส่งเสริมงานวิจัย
อาจารย์  ดร.รัชพล สัมพุทธานนท์

นางสาวณัฐญาย์ สมาเกตุ

ตำแหน่ง :หัวหน้างานวิจัยและส่งเสริมการวิจัย
โทร. 053-88-5950
โทรศัพท์ภายใน 5950
นางสาวนภัสนันท์ ชัยภักดี

ดร.ฆนธรส ไชยสุต

ตำแหน่ง : นักวิจัย
โทร. 053-88-5950
โทรศัพท์ภายใน 5950
นางสาวประกายดาว  ใคร้มา

นางสาวประกายดาว ใคร้มา

ตำแหน่ง : นักวิจัย
โทร. 053-88-5950
โทรศัพท์ภายใน 5950
นายศรัญญู  มูลน้ำ

นายศรัญญู มูลน้ำ

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่วิจัย
โทร. 053-88-5950
โทรศัพท์ภายใน 5950
ฝ่ายงาน
  • บริการวิชาการและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
นางสาวนภัสนันท์ ชัยภักดี

นางสาวอันสุดารี กันทะสอน

ตำแหน่ง :หัวหน้างานบริการวิชาการและโครงการพระราชดำริ
โทร. 053-88-5955
โทรศัพท์ภายใน 5955