ตำแหน่ง
  • ประธานกรรมการ
อาจารย์ ดร.บังอร ฉัตรรุ่งเรือง

อ.ดร.ถนัด บุญชัย

รองอธิการบดีรับผิดชอบงานวิจัย
ประธานกรรมการ
โทร : 053-88-5304
ตำแหน่ง
  • กรรมการ
รศ.ดร. วรรณวดี  ม้าลำพอง

รศ.ดร. วรรณวดี ม้าลำพอง

ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
รศ.เพทาย พงษ์เพียจันทร์

รศ.เพทาย พงษ์เพียจันทร์

ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
รศ.ดร. อาวรณ์  โอภาสพัฒนกิจ

รศ.ดร. อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ

ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
รศ.ดร.สมศักดิ์ ภู่วิภาดาวรรธน์

รศ.ดร.สมศักดิ์ ภู่วิภาดาวรรธน์

ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
ตำแหน่ง
  • กรรมการและเลขานุการ
นางสาวนภัสนันท์ ชัยภักดี

ดร.บังอร ฉัตรรุ่งเรือง

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
กรรมการและเลขานุการ
ตำแหน่ง
  • กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภฤกษ์  ธาราพิทักษ์วงศ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภฤกษ์ ธาราพิทักษ์วงศ์

รองผู้อำนวยการ
โทรศัพท์ 053-88-5952
โทรภายใน 5952
ตำแหน่ง
  • ผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวนภัสนันท์ ชัยภักดี

นางสาวนภัสนันท์ ชัยภักดี

หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ช่วยเลขานุการ