ตำแหน่ง
  • ประธานกรรมการ
อาจารย์ ดร.บังอร ฉัตรรุ่งเรือง

อ.ดร.ถนัด บุญชัย

รองอธิการบดีรับผิดชอบงานวิจัย
ประธานกรรมการ
โทร : 053-88-5304
ตำแหน่ง
  • กรรมการ
รศ.ดร. วรรณวดี  ม้าลำพอง

รศ.ดร. วรรณวดี ม้าลำพอง

ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
ศาสตราจารย์(เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร.สัญชัย จตุรสิทธา

ศาสตราจารย์(เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร.สัญชัย จตุรสิทธา

ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
นายวิเชียร  เชิดชูตระกูลทอง

นายวิเชียร เชิดชูตระกูลทอง

ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.นิสิต พันธมิตร

รองศาสตราจารย์ ดร.นิสิต พันธมิตร

ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
ตำแหน่ง
  • กรรมการและเลขานุการ
นางสาวนภัสนันท์ ชัยภักดี

ดร.บังอร ฉัตรรุ่งเรือง

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
กรรมการและเลขานุการ
ตำแหน่ง
  • กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
อาจารย์ ดร.อัครสิทธิ์ บุญส่งแท้

อาจารย์ ดร.อัครสิทธิ์ บุญส่งแท้

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
โทรศัพท์ 053-88-5950
โทรภายใน 5950
ตำแหน่ง
  • ผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวนภัสนันท์ ชัยภักดี

นางสาวนภัสนันท์ ชัยภักดี

หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ช่วยเลขานุการ