หน้าแรก รายละเอียดการอบรม

การกรอกข้อมูลข้อเสนอโครงการวิจัย เข้าระบบบริหารจัดการวิจัยแห่งชาติ (NRMS)

00

รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรม

ลำดับ ชื่อ-สกุล สังกัด สาขา/หน่วยงาน
1 อ.เกศินี ศรีรัตน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
2 นศ.Delorispal Delorispal คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3 รศ.Delorispal Delorispal คณะเทคโนโลยีการเกษตร
4 นายDelorispal Delorispal หน่วยงานภายใน
5 ดร.Helenanaew Helenanaew คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์