หน้าแรก รายละเอียดการอบรม

แนวทางการขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ตามวิธีดำเนินการมาตรฐาน SOP

00

รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรม

ลำดับ ชื่อ-สกุล สังกัด สาขา/หน่วยงาน
1 อ.ชวลิต ขอดศิริ คณะครุศาสตร์ หลักสูตรและการสอน
2 ผศ.สามารถ ใจเตี้ย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์
3 ดร.รพีพร เทียมจันทร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์
4 อ.สายหยุด มูลเพ็ชร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์
5 อ.กานต์ชัญญา แก้วแดง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์
6 อ.ณัทธร สุขสีทอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์
7 ดร.ธัญนันท์ ฤทธิ์มณี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี -
8 ดร.สุโข เสมมหาศักดิ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ -
9 ดร.ดุษฎี รังษีชัชวาลย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ -
10 อ.ปลินดา ระมิงค์วงศ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาควิชาการพัฒนาชุมชน
11 ดร.อัจฉรียา กสิยะพัท คณะครุศาสตร์ -
12 ดร.ปภากร สุทธิภาศิลป์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร -
13 อ.วินัย ไชยวงศ์ญาติ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน -
14 ผศ.ดร.อนุวัติ ศรีแก้ว วิทยาลัยนานาชาติ -
15 ดร.สุทธินันท์ ชื่นชม หน่วยงานภายใน สำนักหอสมุด
16 อ.อำนาจ โกวรรณ หน่วยงานภายใน สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา
17 ผศ.เกษรา ปัญญา หน่วยงานภายใน สำนักทะเบียนและประมวลผล
18 ผศ.สุชานาฏ สิตานุรักษ์ หน่วยงานภายใน สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
19 ดร.ปวีณา โฆสิโต หน่วยงานภายใน สำนักงานวิเทศสัมพันธ์
20 อ.อรทัย อินตา คณะครุศาสตร์ ภาควิชาหลักสูตรและการสอน
21 ดร.สุจิรา อัมรักเลิศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาสารสนเทศศาสตร์
22 อ.จรินทิพย์ ตรัยตรึงตรีคูณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาควิชานิติศาสตร
23 ดร.ภัทรานิษฐ์ สรเสริมสมบัติ คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาบริหารธุรกิจ
24 ดร.วิศนี สุประดิษฐอาภรณ์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร อุตสาหกรรมเกษตร
25 ผศ.ดร.กมลณัฎฐ์ พลวัน หน่วยงานภายใน บัณฑิตวิทยาลัย