หน้าแรก รายละเอียดการอบรม

การเขียนโครงร่างงานวิจัยเพื่อขอรับทุนวิจัย

00

รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรม

ลำดับ ชื่อ-สกุล สังกัด สาขา/หน่วยงาน
1 ดร.สายฝน แสนใจพรม คณะครุศาสตร์ ภาควิชาเทคนิคการศึกษา
2 ดร.ชุติมันต์ สะสอง วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ภาควิชาสังคมศาสตร์
3 ดร.รุ่งทิวา มูลสถาน วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ภาควิชาสังคมศาสตร์
4 รศ.พิไล เลิศพงศ์พิรุฬห์ คณะวิทยาการจัดการ เศรษฐศาสตร์
5 อ.สุพจน์ คำมะนิด วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน สาขาบัญชี
6 อ.พัชรนันท์ จันทร์พลอย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาเคมี คณะวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยี
7 อ.พัชรนันท์ จันทร์พลอย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาเคมี คณะวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยี
8 อ.นางสาวณิชชยาวรรณ พันธ์ศุภะ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน การประถมศึกษา
9 อ.โฆษิต ไชยประสิทธิ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พัฒนาชุมชน
10 อ.ศิริกันยา เลาสุวรรณ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
11 อ.ดร.คมศิลป์ ประสงค์สุข วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน การประถมศึกษา
12 อ.อ.คมสัน โกเสนตอ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร
13 อ.อัครสิทธิ์ บุญส่งแท้ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชีววิทยา
14 อ.จักรปรุฬห์ วิชาอัครวิทย์ คณะครุศาสตร์ การบริหารการศึกษา/เทคนิคการศึกษา
15 อ.ชวลิต ขอดศิริ คณะครุศาสตร์ -
16 อ.จารุวรรณ เพ็งศิริ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาควิชาศิลปกรรม
17 อ.พจนา มณฑีรรัตน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาควิชาการพัฒนาชุมชน
18 รศ.ดร.สุรินทร์ ยอดคำแปง คณะครุศาสตร์ การศึกษาพิเศษ
19 ดร.ชเนษฎ์ วิชาศิลป์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป
20 อ.สำเนา หมื่นแจ่ม คณะครุศาสตร์ ภาควิชาเทคนิคการศึกษา
21 รศ.รศ.อัญชลี โสมดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาควิชาศิลปกรรม
22 อ.ณัฐวัฒน์ โสมดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาควิชาศิลปกรรม
23 อ.สายพิณ สังคีตศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาควิชาศิลปกรรม
24 ดร.นิล พันธ์คงชื่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ -
25 นส.ธัญลักษณ์ คำพรหม วิทยาลัยนานาชาติ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ
26 อ.ชิดธิณัฐ คอมแพงจันทร์ วิทยาลัยนานาชาติ ภาษาไทยธุรกิจสำหรับชาวต่างประเทศ
27 อ.สุรศักดิ์ สองห์สา คณะครุศาสตร์ พลศึกษาและนันทนาการ
28 รศ.ศรีวิไล พลมณี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย (ปริญญาโท)
29 อ.วัชรี หาญเมืองใจ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชีววิทยา