หน้าแรก รายละเอียดการอบรม

โครงการ OKR กับการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยให้ได้ทุนวิจัย

00
1st Image

เรียนนักวิจัย ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ทุกท่าน

         สถาบันวิจัยและพัฒนา จะจัดโครงการ "OKR กับการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยให้ได้ทุนวิจัย" โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จากสกสว. และโนด pm ในวันที่ 31 มีนาคม - 1 เมษายน 2563 ณ ห้องประชุมเอื้องคำชั้น 3 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 27) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ขอให้นักวิจัยเตรียม Concept Paper หรือข้อเสนอโครงการวิจัย เข้ามาร่วมในโครงการครั้งนี้ด้วย
โครงการในครั้งนี้จะเน้นการสอน การเขียน output outcome และ impact ที่เป็นหลักสำคัญของ OKR

ปิดรับสมัคร ! เนื่องจากเลยกำหนดเวลา หรือจำนวนผู้สมัครเต็มแล้ว